ExpriRace Általános Szerződési Feltételek orange-strike

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) dokumentum szabályozza a Magyarországon bejegyzett ExperiRace Zártkörűen Működő Részvénytársaság a (a továbbiakban: “ExperiRace”) (székhely: 2146 Mogyoród Szentjakab park 109.; cégjegyzékszám vezetve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által: 13-10-042511; adószám: 32359121-2-13; bankszámlaszáma: 11600006-00000001-98272630;) által a www.experirace.com elérésű (a továbbiakban: „Honlap”), és az ExperiRace-hez tartozó további oldalakon, applikációkban és felületeken kínált szolgáltatások (a továbbiakban: “Szolgáltatások” vagy “Szolgáltatás”) igénybevételét.

Az ExperiRace tárhelyszolgáltatójának adatai:

név: Google Cloud EMEA Limited;

székhely: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2, Írország;

honlap: cloud.google.com

 1. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA ÉS IGÉNYBEVÉTELE 

1.1 Az ExperiRace szolgáltatási körébe tartoznak az alábbiak: sportversenyeken és sportrendezvényeken (a továbbiakban: „Sportrendezvény”) élő közvetítések nyújtása, általános versenyösszefoglalók elkészítése hang- és képanyaggal (videofelvételek) és konkrét versenyzőkre fókuszáló személyes videofelvételek elkészítése (a továbbiakban: „Szolgáltatás”). Az ExperiRace a Szolgáltatásokat interneten elérhető digitális formában, digitális tartalomként nyújtja ügyfelei (a továbbiakban: „Ügyfél”; Ügyfél és ExperiRace a továbbiakban: „Felek”) részére.

1.2 A Honlap használatának és a Szolgáltatás igénybevételének feltétele a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása. A Honlap meglátogatásával a látogató, és a Szolgáltatás bármely része használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF-et.

1.3 A Felhasználó és az általa a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megjelölt harmadik személyek kötelesek a Szolgáltatásokat a jelen ÁSZF-nek és a jogszabályoknak megfelelően használni. A Felhasználó az eljárása során a jogszabályokat köteles betartani, így különösen nem sértheti az ExperiRace jó hírnevét és köteles jóhiszeműen eljárni. Az Ügyfél felel a Szolgáltatás használata során a nevében eljáró vagy általa megjelölt személyek magatartásáért.

1.4 A jelen ÁSZF-et az ExperiRace jogosult bármikor egyoldalúan megváltoztatni. Az ÁSZF lényeges változásairól azok hatálybalépését megelőzően 15 (tizenöt) nappal az ExperiRace a Honlapon rövid felhívást tesz közzé. A Szolgáltatásnak a Felhasználó általi további használata a módosítás elfogadásának minősül.

1.5 Az ExperiRace fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon egyéb tartalmat helyezzen el.

1.6 A Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) a Felek között elektronikus úton, a Honlapon keresztül jön létre magyar vagy angol nyelven. A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt az ExperiRace nem iktatja, magatartási kódexre nem utal.

2. SZERZŐDÉSKÖTÉS

2.1 Vásárlás regisztráció nélkül

2.1.1 Az Ügyfél regisztráció nélkül, az alábbi adatai megadásával tudja megvásárolni a Szolgáltatást a Honlapon: név, számlázási cím, email cím.

2.1.2 Az adatok rögzítése után egy szabadon választott jelszó megadása kötelező. Az adatok alapján és a jelszó megadását követően létrejön az Ügyfél fiók (a továbbiakban: „Fiók”), amit az Ügyfél jogosult kezelni a Honlap adminisztrációs felületén.

2.1.3 Az Ügyfél felel a jelszó titokban tartásáért, és köteles gondoskodni arról, hogy harmadik személyek ne használhassák a Szolgáltatást. Az ilyen használatért az Ügyfelet terheli a felelősség.

2.1.4 A Fiókban láthatóak az Ügyfél adatai és az általa megvásárolt Szolgáltatások.

2.1.5 A Szolgáltatás megvásárlásával megküldött linkek csak egy adott Ügyfélhez és emailcímhez tartoznak.

2.2 Szerződéskötés

2.2.1 Az Ügyfél a Honlapon érheti el a Szolgáltatásokra vonatkozó vásárlási felületet. Az Ügyfél az adatai megadását követően tudja kiválasztani a megvásárolni kívánt Szolgáltatást a Sportrendezvény időpontjának megjelölésével. Az Ügyfél a „Fizetés” gomb megnyomásával a fizetési felületre lép tovább. A díj kiegyenlítése a vásárlás végén az erre kijelölt fizetési felületen bankkártyával vagy a feltüntetett egyéb elektronikus módon (pl. PayPal, Goggle Pay, Apple Pay) történhet. Az Ügyfél a díj megfizetését követően a sikeres vásárlásról az általa megadott e-mail címre visszaigazolást kap.

2.2.2 Az Ügyfél a vásárlás során a megadott adatokat az alábbi módon tudja ellenőrizni és kijavítani: a bejelentkezési felület automatikus visszajelzést ad az Ügyfél részére, ha a megadott e-mail cím vagy jelszó nem megfelelő. A vásárláshoz szükséges, de ki nem töltött adatsorokról a rendszer automatikus visszajelzést ad az Ügyfél részére. Ha a vásárlás során az Ügyfél valamely oldalra vissza szeretne jutni, a „Vissza” gomb megnyomásával térhet vissza a korábbi felületre.

2.2.3 ExperiRace köteles a megrendelés beérkezését az Ügyfél felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított, a Szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 1 (egy) órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

2.2.4 ExperiRace a szerződéskötést emailben visszaigazolja az Ügyfél felé. A visszaigazolás tartalmazza az Ügyfélnek mint fogyasztónak (ha a jogszabályok szerint annak minősül) azon nyilatkozatát is, hogy ExperiRace az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, és az Ügyfél e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20.§ szerinti elállási- és felmondási jogát.

2.2.5 A Szolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha a digitális tartalom vagy - az ahhoz való hozzáféréshez szükséges vagy annak letöltésére alkalmas - bármely megoldás az Ügyfélhez, illetve az Ügyfél által e célból kiválasztott fizikai vagy virtuális eszközre (az Ügyfél által megadott emailcímre) került.

2.2.6 Ha az Ügyfél a Szolgáltatást a Sportrendezvény hivatalos kezdő időpontja előtt vásárolja meg, akkor a Szolgáltatás a Sportrendezvény hivatalos befejezését követő 24 (huszonnégy) órán belül az Ügyfél számára elérhető. Ha a Szolgáltatás a Sportrendezvény hivatalos kezdő időpontja után kerül megvásárlásra, akkor a Szolgáltatás a díj megfizetését követő 24 (huszonnégy) órán belül válik elérhetővé az Ügyfél számára.

2.2.7 A Szolgáltatás tartalmához vagy publikusan bármely, a jelen ÁSZF-et elfogadó személy vagy csak az Ügyfél és az általa megjelölt természetes személyek (ld. 3.1.3. pont) férhetnek hozzá és fűzhetnek megjegyzéseket.

2.2.8 Az Ügyfél nem jogosult a Szolgáltatásokat sem részben sem egészben, sem közvetlenül sem közvetve, sem ingyenesen sem visszterhesen másnak átadni vagy ahhoz hozzáférést biztosítani, kivéve, ha az általa megvásárolt Szolgáltatási csomag ezt kifejezetten lehetővé teszi.

2.2.9 Minden esetben az Ügyfél felel a Szolgáltatások megfelelő használatáért és a jelen ÁSZF betartásáért, ebbe kifejezetten beleértve az általa megjelölt vagy meghívott személyek magatartását is.

2.2.10 Az Ügyfél bármikor megszüntetheti a Fiókját, a „Fiók megszüntetése” opció használatával. Amennyiben a Fiók használata során visszaélés gyanúja merül fel, a Fiókot az ExperiRace értesítés nélkül megszüntetheti, korlátozhatja vagy megszüntethet bizonyos Szolgáltatásokhoz és tartalmakhoz való hozzáférést. Az ExperiRace-t ezekben az esetekben semmilyen felelősség nem terheli. Az Ügyfél felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja megszűnését követően is fennáll.

2.2.11 Abban az esetben, ha két vagy több Ügyfél között vitás a Fiók birtokosának személye, az ExperiRace a legjobb tudása szerint igyekszik rendezni a felmerülő kérdést és dönt a vitás helyzetben. Ennek eredménytelensége esetén az Ügyfél jogosult a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni.

2.3 Technikai előírások

2.3.1 A Szolgáltatás MP4 formátumban készül, és a Chrome és a Safari legújabb verzióiban játszható le mind számítógépen, mind telefonon. ExperiRace fizikai adathordozón nem adja át a Szolgáltatást, ahhoz egy internetes link megküldésével ad hozzáférést az Ügyfélnek. A Szolgáltatás megfelelő minőségű igénybevételéhez az ExperiRace kifejezetten szélessávú Internet-kapcsolatot javasol.

2.4 Információkért való felelősség

2.4.1 Az Ügyfél az adatai megadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Fiókjában feltüntetésre kerülő, az általa megadott vagy tárolt adatok, információk, fotók és videófelvételek az ExperiRace vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. Az Ügyfél az adatok valódiságáért teljes körű felelősséget vállal, és tudomásul veszi, hogy az ExperiRace a Szolgáltatást ezen adatok ismeretében nyújtja. Az adatok hibás vagy hiányos megadásából, a megadott adatokban bekövetkezett változások haladéktalan, de legkésőbb az adatváltozást követő 8 (nyolc) napon belüli bejelentésének elmaradásából eredő, az Ügyfelet ért károkért az ExperiRace nem vonható felelősségre, továbbá követelheti az Ügyféltől az ebből eredő kárának megtérítését.

2.4.2 A Fiók létrehozásával az Ügyfél kijelenti, hogy: (i) valós, pontos, aktuális és teljes információt szolgáltat magáról a Szolgáltatáshoz tartozó űrlap kitöltése során, továbbá (ii) az adataival kapcsolatos változásokat azonnal frissíti, folyamatosan fenntartja azok pontosságát, aktualitását és teljességét, valamint (iii) érvényes fizetési módot ad meg a Szolgáltatások díjának rendezéséhez és (iv) egyedül azt a Fiókot használja a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés során, melyet ő hozott lére, (v) nem ad hozzáférést harmadik félnek a Fiók használatához, és (vi) nem használja más személyek nevét azzal a céllal, hogy más személynek tűnjön, és nem használja más nevét oly módon, hogy az a Fiók hitelességét kétségbe vonja. A nem megfelelő adatok megadásából származó valamennyi kárt az Ügyfél viseli.

2.4.3 Abban az esetben, ha az Ügyfél valótlan, pontatlan, nem aktuális vagy hiányos információt szolgáltat magáról, vagy az ExperiRace megalapozottan feltételezi, hogy a megadott információk nem valósak, pontatlanok, nem aktuálisak vagy hiányosak, az ExperiRace felfüggesztheti vagy megtagadhatja az Ügyfél hozzáférését a Fiókjához és megtagadhatja a Szolgáltatások későbbi használatát is.

2.4.4 Az Ügyfél hozzájárul, hogy a Szolgáltatásokkal végzett tevékenységét a ExperiRace azonosításra alkalmatlan módon felhasználja a Szolgáltatások tartalma megjelenítésének és elérhetőségének optimalizálására, a Szolgálatások fejlesztésére.

3. DÍJAK ÉS FIZETÉS

3.1 A Szolgáltatás díja

3.1.1 A választott Szolgáltatás díját az Ügyfél bankkártyás tranzakció útján vagy a Honlapon feltüntetett egyéb elektronikus módon (pl. PayPal, Google Pay, Apple Pay) fizeti meg. A díjfizetés úgy történik, hogy az Ügyfél a Honlapon kért adatai megadását követően bankkártyás tranzakció útján vagy a Honlapon feltüntetett egyéb elektronikus fizetéssel tudja a díjat kiegyenlíteni, amelynek megtörténtét követően válik jogosulttá a Szolgáltatás igénybevételére. A megrendelési folyamat során az Ügyfélnek a díj megfizetésén túlmenő fizetési kötelezettségei nincsenek.

3.1.2 A Szolgáltatás díjának a ExperiRace bankszámláján történő jóváírását követően az ExperiRace elektronikus úton számlát állít ki és küld meg az Ügyfél részére. A fizetés akkor minősül teljesítettnek, ha a Szolgáltatás díja az ExperiRace-nek a fizetési szolgáltatójánál vezetett számláján jóváírásra kerül.

3.1.3 ExperiRace az alábbi Szolgálatások körét teszi elérhetővé:

a) élő közvetítés a Sportrendezvény hivatalos időtartama alatt: ezt a Szolgáltatást csak előre lehet megrendelni. Az Ügyfél kap egy, a Honlap publikusan elérhető aloldalára mutató linket, amit jogosult megosztani bármely harmadik személlyel. Az Ügyfél a linkelt aloldalon jogosult beállítani, hogy az aloldalon bármely harmadik személy vagy csak Ügyfél által meghívott személyek jogosultak hozzászólni a közvetítéshez.

b) személyre szabott, rajtszám alapján készített versenyösszefoglaló videó a Sportrendezvényről: az Ügyfél kap egy, a Honlap publikusan elérhető aloldalára mutató linket, amit jogosult megosztani bármely harmadik személlyel. A versenyösszefoglaló videohoz csak azok a személyek jogosultak hozzáférni, akikkel az Ügyfél megosztja a linket, ahhoz más harmadik személyeknek nincs hozzáférésük. Az Ügyfél a számára megadott linken jogosult lejátszani és letölteni a videofelvételt, csak saját személyes használatára.

Az aktuálisan igénybe vehető Szolgáltatások köre és az azokra vonatkozó díjszabás elérhető itt: https://experirace.com/hu/collections/frontpage.

3.1.4 A ExperiRace előzetes értesítés (a módosítás hatálybalépéét megelőző 15 nappal a Honlapon való közzététel) alapján bármikor jogosult a díjszabás módosítására vagy új díjak bevezetésére. A már kifizetett Szolgáltatások díját a módosítás nem érinti.

3.1.5 A díjak nem visszatérítendők, kivéve a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetben vagy kötelező jogszabályi rendelkezés alapján.

4. SZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KORLÁTOZÁSA ÉS MEGSZÜNTETÉSE

4.1 Az ExperiRace jogosult saját belátása szerint korlátozni, felfüggeszteni vagy megszüntetni a Szolgáltatásokat és a Fiókokat, vagy megtagadni a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést, illetve jogi és technikai lépésekkel tenni az Ügyfél ellen, ha úgy ítéli meg, hogy az Ügyfél az ÁSZF-fel vagy a jogszabályokkal ellentétes tevékenységet végez.

4.2 Az ExperiRace azonnali hatállyal, és a jövőre nézve is, megszüntetheti a Szolgáltatáshoz való hozzáférést, ha: a) az Ügyfél a jelen ÁSZF rendelkezéseit súlyosan megszegi; b) az Ügyfél a jelen ÁSZF rendelkezéseit megszegi, amelyek nem minősülnek súlyos szerződésszegésnek, és azt az ExperiRace erre vonatkozó felhívásától számított 3 (három) napon belül sem orvosolja; c) az Ügyfél akadályozza vagy veszélyezteti az ExperiRace szoftverének rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az Ügyfél eszközéről vagy eszköze irányában támadás valósul meg, és e jogsértő helyzetet a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 (három) napon belül sem szünteti meg; d) az Ügyfél bármilyen jogsértő tartalmat juttat az ExperiRace szoftverébe e) az Ügyfél a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja, vagy bármilyen jogellenes magatartást tanúsít; f) az ExperiRace rendelkezésére álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevétele céljából az ExperiRace-t lényeges körülmény – így különösen a személyes adatok – vonatkozásában megtévesztette.

5. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

5.1 A Szerződés egy kiválasztott Sportrendezvényre és az ott készült videofelvételek alapján előállított és megrendelt Szolgáltatásra vonatkozik. ExperiRace a Szolgáltatást az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén tudja teljesíteni: ha a Sportrendezvény megrendezésre kerül, az Ügyfél elindul rajta és a rajtszámot megfelelően viseli, továbbá a Szolgálatás díja megfizetésre került.

5.2 ExperiRace az adott Sportrendezvényre vonatkozóan megrendelt Szolgáltatás díjára pénzvisszafizetési garanciát vállal abban az esetben, ha a Sportrendezvény elmarad, az Ügyfél bármely okból nem jelenik meg a Sportrendezvényen, vagy ha a Szolgálatás minősége nem megfelelő. Az Ügyfél minőségi kifogását emailben köteles jelezni ExperiRace felé. Az Ügyfél a minőségi kifogásra nem hivatkozhat visszaélésszerűen, jelenéktelen hibákra történő vagy nyilvánvalóan megalapozatlan hivatkozását pedig ExperiRace nem köteles elfogadni.

5.3 Az Ügyfél az alábbi esetekben jogosult a Szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni (Ügyfél általi rendkívüli felmondás): a) az ExperiRace a Szolgáltatás nyújtásával, indításával több mint 24 (huszonnégy) óra késedelembe esik; b) az ExperiRace súlyos szerződésszegést követ el; c) az ExperiRace ellen bírósági végzés alapján csőd- vagy felszámolási eljárás indul.

5.4 Az ExperiRace az alábbi esetekben jogosult a Szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni (ExperiRace általi rendkívüli felmondás), vagy az Ügyfelet a Szolgálatások igénybevételéből kizárni: a) az Ügyfél a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi; b) az Ügyfél a Szerződés rendelkezéseit megszegi, mely szerződésszegés nem minősül súlyos szerződésszegésnek, és a szerződésszegést az ExperiRace erre vonatkozó felhívásától számított 5 (öt) napon belül sem orvosolja; c) az Ügyfél akadályozza vagy veszélyezteti a ExperiRace szoftverének, informatikai hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az Ügyfél eszközéről vagy eszköze irányában támadás valósul meg, és e szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 (három) napon belül sem szünteti meg; d) az Ügyfél bármilyen jogsértő tartalmat juttat az ExperiRace szoftverébe e) az Ügyfél a Szolgáltatást annak céljától eltérően, törvénybe ütköző módon vagy célokra használja, vagy bármilyen jogellenes magatartást tanúsít; f) az ExperiRace rendelkezésére álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az Ügyfél a Szerződés megkötése vagy a Szolgáltatás igénybevétele céljából az ExperiRace-t lényeges körülmény – így különösen a személyes – vonatkozásában megtévesztette.

5.5 A Felek a Szerződés felmondását írásban, elektronikus úton (ideértve az emailt) közlik a másik Féllel.

5.6 A felmondás tartalmazza a felmondás indokát (amennyiben kell), a felmondási időt és a felmondási idő lejártának napját.

5.7 ExperiRace jogosult a Szerződés felmondása helyett korlátozni a Szolgáltatás körét és használatát. Amennyiben az Ügyfél a korlátozás okát 3 (három) napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a felmondásnak, ha a felmondás feltételei egyébként fennállnak.

5.8 A Szerződés ExperiRace általi megszüntetése esetén az Ügyfél nem mentesül a felmondás időpontját megelőzően, és az azt követően keletkező esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól. A Szerződés megszűnéséig felmerülő díjakat az Ügyfél köteles megfizetni.

5.9 Amennyiben a szerződésszerű teljesítés az ExperiRace ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény miatt marad el (pld. a Sportrendezvény félbeszakad), és nem volt elvárható, hogy ExperiRace az adott körülményt elkerülje vagy elhárítsa (vis maior), úgy a szerződésszerű teljesítés elmaradásáért ExperiRace nem felel, és a Szerződés megszűnik. Vis maiornak minősül különösen, de nem kizárólagosan a háború, lázadás, zavargás, járvány, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűzvész, árvíz, súlyon energiaellátási zavar vagy más olyan, előre nem látható és elháríthatatlan akadály, amely ExperiRace hatókörén kívül esik, és emiatt nem képes a Szolgálatást vagy valamely más kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. Ebben az esetben ExperiRace a díjat nem köteles visszatéríteni.

5.10 Ha a Szolgáltatás megkezdése előtt a Sportrendezvény vis maior miatt lemondásra kerül és elmarad, úgy a teljesítés lehetetlenné válása okán a Szerződés megszűnik. A Sportrendezvény ilyen módon történő elmaradása esetén ExperiRace, az Ügyfél által megfizetett díjat visszatéríti. ExperiRace minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Sportrendezvény esetleges elmaradása esetén az Ügyfelet tájékoztassa. A díj visszatérítése teljes összegben történik, a díjon felül ExperiRace semmilyen további költség vagy kár megtérítésére nem köteles.

5.11 A Szerződés megszűnése esetén az Ügyfél köteles tartózkodni a Szolgáltatás, a digitális tartalom bármiféle használatától és ezek elérhetővé tételétől harmadik személy számára.

5.12 A fogyasztónak minősülő Ügyfél akkor is jogosult a Szolgálatás módosításáról szóló tájékoztatás (vagy jelen ÁSZF módosítása) kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül a Szerződést díjmentesen megszüntetni, ha a Szerződés megváltozott feltételekkel történő teljesítése hátrányosan érinti a digitális tartalomhoz való hozzáférését, illetve annak használatát, kivéve, ha a módosítás hátrányos hatása csekély mértékű.

6. HIBÁS TELJESÍTÉS, ELÁLLÁS, JÓTÁLLÁS (KIZÁRÓLAG FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK ESETÉN)

6.1 A 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján, ha a Szerződés egyszeri Szolgáltatásról rendelkezik, ExperiRace azért a hibáért felel, amely a digitális tartalom szolgáltatása esetén a teljesítés időpontjában fennáll. Ha a Szerződés a digitális tartalom meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, ExperiRace felel a digitális tartalommal kapcsolatos hibáért, amennyiben a hiba a Szerződésben meghatározott időtartam alatt következik be, vagy válik felismerhetővé.

6.2 Ha a Szerződés egyszeri Szolgáltatásról rendelkezik – a 6.9. pont szerinti kivétellel -, az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítés időpontjától számított 1 (egy) éven belül az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

6.3 Ha a Szerződés a digitális tartalom meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik – a 6.9. pont szerinti kivétellel -, ExperiRace-t terheli annak bizonyítása, hogy a Szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett Szolgáltatás a Szerződés szerinti teljesítésének időszakában szerződésszerű volt.

6.4 Az Ügyfél akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, illetve Szerződést megszüntetni, ha

a) a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az az ExperiRace-nek aránytalan többletköltséget eredményezne;

b) ExperiRace a 6.5. pont szerinti kötelezettségének nem tett eleget;

c) ismételten teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy ExperiRace megkísérelte a Szolgáltatás szerződésszerűvé tételét;

d) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a Szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

e) ExperiRace nem vállalta a Szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy észszerű határidőn belül vagy az Ügyfélnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a Szolgáltatást szerződésszerűvé tenni.

6.5 A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén ExperiRace – az Ügyfél számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom jellegére és céljára figyelemmel - köteles a teljesítést a hiba Ügyfél általi közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tenni. Az Ügyfél Szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az ExperiRace-nek címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

6.6 Ha az Ügyfél felhívása ellenére ExperiRace a digitális tartalom késedelem nélküli vagy a Felek által elfogadott póthatáridőn belüli szolgáltatását vagy nyújtását elmulasztja, az Ügyfél megszüntetheti a Szerződést.

6.7 Az Ügyfél ExperiRace teljesítésre való felhívása nélkül megszüntetheti a Szerződést, ha

a) ExperiRace a digitális tartalom szolgáltatását nem vállalta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy nem fogja szolgáltatni a digitális tartalmat; vagy

b) a Felek megállapodása alapján vagy a szerződéskötés körülményeiből nyilvánvaló, hogy az Ügyfél számára elengedhetetlen a meghatározott időpontban történő teljesítés, és ExperiRace ezt elmulasztja.

6.8 A Szerződés megszüntetése esetén ExperiRace köteles visszatéríteni az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett díj teljes összegét. Ha az Ügyfél az ellenszolgáltatás arányos leszállítására vagy a Szerződés megszüntetésére jogosult, ExperiRace haladéktalanul, de legkésőbb e jog gyakorlásáról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül köteles teljesíteni visszatérítési kötelezettségét.

6.9 Nem teljesít hibásan ExperiRace, ha bizonyítja, hogy az Ügyfél digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalom műszaki követelményeivel, és erről a Szerződés megkötését megelőzően világos és közérthető módon tájékoztatta az Ügyfelet.

6.10 Az Ügyfél köteles együttműködni ExperiRace-szel annak érdekében, hogy ExperiRace - a műszaki szempontból rendelkezésére álló és az Ügyfél számára a legkisebb beavatkozást igénylő eszközök alkalmazásával - meggyőződhessen arról, hogy a hiba oka az Ügyfél digitális környezete.

6.11 Ha az Ügyfél nem tesz eleget a 6.10. pont szerinti együttműködési kötelezettségének, miután ExperiRace e kötelezettségről a szerződéskötést megelőzően világosan és érthető módon tájékoztatta, az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy

a) a 6.2. pont szerinti szerződés esetén a teljesítést követő 1 (egy) éven belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, vagy

b) a 6.3. pont szerinti szerződés esetén a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás, a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában nem volt szerződésszerű.

6.12 A Szerződés megszüntetése esetén ExperiRace megakadályozhatja, hogy az Ügyfél tovább használja a digitális tartalmat, így különösen a digitális tartalmat az Ügyfél számára hozzáférhetetlenné teheti, vagy letilthatja az Ügyfél Fiókját. A Fiók letiltása nem érinti az Ügyfél azon általános adatvédelmi rendelet 15. cikk (3) bekezdése szerinti jogát, hogy saját személyes adatának minősülő tartalomról másolatot kérjen ExperiRace-től, amelynek erre észszerű időn belül lehetőséget kell biztosítania az Ügyfél részére.

6.13 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §. (1) bekezdése l) pontja alapján az elállási jog, illetve felmondási jog nem gyakorolható, ha a szolgáltatás egy meghatározott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Erre tekintettel a jelen ÁSZF alapján történő Szolgálatás tekintetében nem alkalmazandó a hivatkozott kormányrendelet 20. §- a szerinti, a fogyasztókat egyébként megillető elállási és felmondási jog, ha a Szolgáltatás egy meghatározott időpontra (Sportrendezvényre) vonatkozik.

6.14 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §. (1) bekezdése m) pontja alapján az elállási jog, illetve felmondási jog nem gyakorolható a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha az ExperiRace az Ügyfél mint fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és az Ügyfél mint fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát, továbbá ExperiRace a 12. § (2) bekezdés vagy a 18. § szerint visszaigazolást küldött az Ügyfél mint fogyasztó részére. Erre tekintettel a jelen ÁSZF alapján nyújtott Szolgáltatás tekintetében nem alkalmazandó a hivatkozott kormányrendelet 20. §- a szerinti, a fogyasztókat egyébként megillető elállási és felmondási jog.

6.15 A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített Szolgáltatásra jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

7. ÜGYFÉL-TARTALMAK

7.1 Az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltatások megjeleníthetnek mások által nyújtott tartalmakat, amelyek nem ExperiRace tulajdonában vannak. Az ilyen tartalomért kizárólag az adott tartalmat elérhetővé tévő személy felel. Az Ügyfél felel az általa vagy nevében rögzített tartalomért, és köteles a megfelelő engedélyek és hozzájárulásokat beszerezni, amik a tartalom jogos használatához szükséges. ExperiRace nem vállal semmilyen felelősséget az Ügyfél által vagy nevében rögzített és felhasznált tartalommal kapcsolatban, beleértve a tartalom nyilvános megosztását. ExperiRace nem vállalja a felelősséget harmadik fél oldalára vagy platformjára vezető hivatkozásokért vagy azok tartalmáért.

7.2 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy jogellenes tartalom bejelentése vagy hatósági, bírósági rendelkezés alapján ExperiRace köteles az Ügyfél-tartalmak felülvizsgálatára, a hozzáférés megakadályozására, a tartalom törlésére vagy azok megjelenítésének megtagadására. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ExperiRace nem köteles az Ügyfél-tartalmat nyomon követni vagy ellenőrizni.

8. ADATVÉDELEM

8.1 Minden olyan alkalommal, amikor az Ügyfél a saját vagy harmadik személyek személyes adatait osztja meg ExperiRace-szel, az adatok kezelésére ExperiRace Adatkezelési Tájékoztatója irányadó, melyet az Ügyfél köteles előzetesen elfogadni.

9. SZELLEMI TULAJDON

9.1 Az Ügyfél a Szolgáltatás működéséhez szükséges, az ExperiRace által nyújtott szoftvert, know-how-t és egyéb szellemi termékeket a Szolgáltatás jelen ÁSZF szerinti igénybevételén kívül nem használhatja más célra. Az Ügyfél köteles a ExperiRace-t kártalanítani minden olyan kárért, költségért és igényért, amely ezen rendelkezés megsértéséből származik.

9.2 A Szolgáltatás, valamint a Honlapon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége, beleértve az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogokat, az ExperiRace-t illetik meg.

9.3 ExperiRace kizárólagos tulajdonába tartozik az általa kifejlesztett vagy alkalmazott valamennyi szoftver, szoftvermegoldás, technológia, technikai információ, felfedezés, ötlet, elmélet, fejlesztés, dizájn, eredeti szerzői mű, folyamat, algoritmus, találmány, know-how, szabadalom, eljárás és egyéb információ, azok módosításai és továbbfejlesztései, valamennyi dokumentáció, bevezetési módszertan, -ütemterv, jegyzőkönyv, folyamatábra, marketinganyag, jegyzet, vázlat és egyéb információ, továbbá az ExperiRace üzleti titkai, a Honlap és minden egyéb, értéket képviselő, bizalmas és titkos információi.

9.4 Az Ügyfél használati jogon kívüli más jogot vagy jogcímet nem szerez az ExperiRace szellemi tulajdonára és a Szolgálatásra nézve. Az Ügyfél a Szolgáltatást nem kizárólagosan, időbeli és térbeli korlátozásól mentesen, a díjak megfizetését követően felhasználhatja. Az Ügyfél a Szolgáltatást – sem haszonszerzési célból, sem ingyenesen – semmilyen formában nem adhatja tovább, azokról nem rendelkezhet, arra használati vagy hasznosítási jogot harmadik személynek nem adhat. kivéve a Szolgáltatási csomagban kifejezetten meghatározott eseteket.

9.5 Az Ügyfél az ExperiRace szellemi tulajdonát: a) nem adhatja bérbe vagy kölcsönbe, nem terhelheti meg, zálogosíthatja el, és nem forgalmazhatja; b) nem adhatja azt át harmadik félnek, és nem biztosíthat hozzáférést harmadik fél részére; c) nem változtathatja azt meg, és nem járulhat hozzá annak megváltoztatásához; d) nem készíthet róla másolatot, és nem járulhat hozzá másolat készítéséhez vagy annak forgalmazásához; e) nem tanúsíthat olyan magatartást, amely veszélyezteti az ExperiRace szellemi tulajdonra vonatkozó tulajdonjogát; f) az ExperiRace szellemi tulajdonát nem fordíthatja vagy fejtheti vissza, szedheti elemeire, és egyébként sem próbálhatja annak forráskódját megszerezni; továbbá g) nem távolíthatja el, módosíthatja vagy írhatja felül az ExperiRace szellemi tulajdonán feltüntetett vagy annak használata során feltűnő copyrightot, védjegyet vagy egyéb, szellemi tulajdonra utaló megjelölést.

10. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

10.1 Mivel az ExperiRace a Szolgáltatást „ahogy van” állapotban nyújtja, a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető minden tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, rendelkezésre állásáért, az adott célra való alkalmasságáért, az Ügyfél igényeinek kielégítésére való alkalmasságáért az ExperiRace semmilyen felelősséget nem vállal, és az ExperiRace a jogszabályok által megengedett mértékben minden további szavatosságot és felelősséget kizár, ideértve a megfizetett díjon felüli pénzfizetési kötelezettséget és a közvetett károk megtérítéséért való felelősséget is.

10.2 Az ExperiRace nem vállal felelősséget azért, hogy a Szolgáltatások bármilyen speciális igényt ki tudnak elégíteni. A Szolgáltatások használatából eredő kockázatokért, az abban foglaltak felhasználásáért és alkalmazásáért egyedül az Ügyfél vállalja a felelősséget.

10.3 Az ExperiRace nem felel, többek között, a Szolgáltatásnak az alábbi okokból bekövetkező hibájáért: a) a Szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél által felhasznált eszközök működési hibája, alkalmatlansága miatt; b) a Szolgáltatás helytelen, nem szakszerű vagy nem rendeltetésszerű használata miatt; c) az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek vagy jogszabályi előírások Ügyfél általi megszegése miatt; d) vis maior események miatt e) a Szolgáltatás megszakadása vagy hibája más szolgáltató által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadásából ered.

10.4 Az Ügyfél köteles az általa megadott rajtszámot a Sportrendezvény teljes időtartama alatt jól láható módon és helyen viselni annak érdekében, hogy ExperiRace megfelelő Szolgáltatást tudjon nyújtani. Ha az Ügyfél ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, magatartásának összes következményét maga viseli, és ExperiRace-t semmilyen ebből eredő felelősség nem terheli.

11. PANASZ BEJELENTÉSE

11.1 A Szolgáltatással kapcsolatos hibabejelentés és egyéb panasz, megkeresés ExperiRace felé az alábbi elérhetőségen tehető:

emailben: info@experirace.com;

postai úton: ExperiRace Zrt. 2146 Mogyoród Szentjakab park 109.;

telefonon: +36-70-592-4792.

11.2 A késedelmes hibabejelentésből és a hibabejelentés elmaradásából, elégtelenségéből eredő károkért a felelősség az Ügyfelet terheli.

11.3 A Szolgáltató a fogyasztónak minősülő Ügyfél szóbeli panaszát azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, ExperiRace a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Ügyfélnek átadni. A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. ExperiRace a telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látja el.

11.4 Az írásbeli panaszt ExperiRace a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt, elsősorban az Ügyfél által megadott e-mail címre történő megküldéssel. A panaszt elutasító álláspontját ExperiRace indokolni köteles.

11.5 Az Ügyfél a panasza elutasítása esetén jogosult a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerinti fogyasztóvédelmi hatósági jogkörrel rendelkező kormányhivatalhoz fordulni jogorvoslatért. Az adott ügy elbírálására az Ügyfél, illetve ExperiRace székhelye szerinti kormányhivatal illetékes. A kérelem bármelyik illetékes kormányhivatalhoz benyújtható. ExperiRace székhelye szerint illetékes kormányhivatal:

Pest Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Telefon: +36-1 459 4843

E-mail: fogyved@pest.gov.hu

11.6 Az Ügyfél a panasza elutasítása esetén jogosult békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárásra a fogyasztónak minősülő Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti vagy a kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A vármegyei szinten szerveződő békéltető testületek honlapjai (székhelye, telefonos elérhetősége, internetes elérhetősége és levelezési címe) elérhetők az alábbi címen: https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai.

11.7 A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Telefon: (+36-1) 792-7881

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: http://panaszrendezes.hu/kerelem-kuldes/

11.8 A panasz elutasítása esetén ExperiRace egyedileg tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását.

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.1 Felek tudomásul veszik és magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, hogy az egymás tevékenységével kapcsolatosan megismert, megszerzett vagy bármilyen más módon birtokukba került, különösen tevékenységüket, gazdasági, jogi és pénzügyi helyzetüket érintő, nyilvánosságra még nem került adatokat, tényeket vagy bármely más információt üzleti titokként, bizalmasan kezelik, harmadik személy részére nem szolgáltatják ki, és harmadik személy számára nem teszik hozzáférhetővé. Nem minősül jelen rendelkezés megszegésének, ha valamely Fél a jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette, vagy az adattulajdonos az információ felfedéséhez előzetesen írásban hozzájárult.

12.2 Az elektronikus úton (emailben) történő értesítés esetén az értesítés feladásának napját követő munkanapon az értesítés kézbesítettnek tekintendő.

12.3 A jelen ÁSZF értelmezésében, továbbá az abban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az irányadóak.

12.4 Az ExperiRace jogosult a Honlapon elhelyezett egyéb feltételek szerint vagy az Ügyféllel való egyeztetés vagy egyedi szerződésben foglaltak szerint a jelen ÁSZF-től eltérő módon nyújtani a Szolgáltatást.

12.5 Az ExperiRace és az Ügyfél közötti jogviták eldöntésére a magyar rendes bíróságok rendelkeznek illetékességgel.

12.6 A jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült, eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

 

Hatályos: 2023.11.01. napjától

ExperiRace Zrt.