Adatkezelési tájékoztató orange-strike

A jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza az ExperiRace Zrt. a (a továbbiakban: “ExperiRace”) tevékenysége során, beleértve a www.experirace.com honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) használatára és igénybevételére vonatkozó szerződés teljesítése során az ExperiRace mint adatkezelő által folytatott, a személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tevékenységek részletezését és az azokkal kapcsolatos tájékoztatásokat.

 

Az ExperiRace Szolgáltatásként sportrendezvényeken („Sportrendezvény”) kép- és hanganyagot, videó-felvételeket (együtt: „Felvételek”) készít, rögzít, továbbít a Sportrendezvényen megjelenő személyekről, beleértve a versenyzőket, a szurkolókat és a segítőket is, továbbá e Felvételeket a Honlapján eladásra kínálja.

 

Az ExperiRace bármikor jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót módosítani, amely módosítás a Honlapon való közzétételkor lesz hatályos, és az azt követő adatkezelésekre alkalmazandó.

 

A szövegben hivatkozott „GDPR” rövidítés az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletét jelöli.

 

 1. Adatkezelő megnevezése és elérhetősége

 

megnevezés:     ExperiRace Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

székhely:          2146 Mogyoród Szentjakab park 109.;

cégjegyzékszám vezetve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában: 13-10-042511;

képviselő:         Monostori Krisztián vezérigazgató;

e-mail cím:       info@experirace.com;

telefonszám:     +36-70-5924792

 

 1. Az adatkezelés elvei

 

A ExperiRace a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek és az irányadó jogszabályoknak megfelelően, a Szolgáltatás felhasználójával mint érintettel (a továbbiakban: „Érintett”) (a továbbiakban ExperiRace és Érintett együtt: „Felek”) együttműködve jár el az adatkezelés során. A ExperiRace csak a törvényben meghatározott, vagy az Érintett által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. Az Érintettek adatait a ExperiRace csak addig őrzi, amíg az a cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, illetve addig, amíg azt szerződés vagy jogszabály lehetővé vagy kötelezővé teszi.

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre és megőrzésének ideje

 

A személyes adatok megadása és átadása önkéntes.  Az Érintett a hozzájárulását elektronikusan adhatja meg a Honlapon „checkbox” bejelölésével.

 

A Szolgáltatás igénybevétele esetén a személyes adatok megadására a Felek közötti szerződés teljesítése, és a Szolgáltatások igénybevétele érdekében van szükség.  Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Érintett a Szolgáltatásokat nem, vagy nem teljeskörűen tudja igénybe venni.

 

A személyes adatok megadása, és a ExperiRace által végzett adatkezelés az alábbi célokat szolgálja:

 • a Honlapon történő vásárláskor az Érintett azonosítása és a szerződés megkötése céljából az Érintett személyes adatainak megadása szükséges: név, felhasználónév, emailcím, jelszó, rajtszám és bizonyos esetben fénykép, további személyes adat megadása opcionális és bármikor törölhető az Érintett által;
 • a Szolgáltatások ExperiRace általi nyújtásához és a szerződés teljesítéséhez az Érintett személyes adatainak megadása szükséges: a Sportrendezvényen megjelent természetes személyek arcképmása és hangja (videofelvétel), és egyes esetekben az Érintett által megadott harmadik személyek emailcíme;
 • fizetés teljesítése, számlázás és kintlévőségek kezelése érdekében az Érintett adatainak kezelése: név (számlázási név), emailcím, lakcím (számlázási cím), telefonszám;
 • kapcsolat felvétele és tájékoztatás céljából (beleértve a panaszkezelést is) az Érintett a személyes adatai megadásával lehetővé teszi, hogy kérdései és kérései a ExperiRace-hez eljussanak, és azokra választ, felvilágosítást adjon az Érintettnek a megadott elérhetőségein: név, emailcím, telefonszám;
 • hírlevél küldése céljából az Érintett kifejezetten feliratkozik a ExperiRace hírlevelére a következő adatai megadásával: név, e-mail cím;
 • jogszabályban elrendelt további kötelezettségek teljesítéséhez.

 

Az Érintett kizárólagosan felel azért, hogy az általa megadott, más személyekre vonatkozó személyes adatok vonatkozásában megfelelő jogalappal rendelkezzen.  Ennek elmaradása esetére az ExperiRace minden felelősséget kizár.

 

A Sportrendezvény szervezője kizárólagosan felel azért, hogy Sportrendezvény résztvevői teljeskörű tájékoztatást kaptak és nyilatkoztak arról, hogy a Sportrendezvény során róluk Felvétel készülhet, és a Felvételek elkészítése ellen nem tiltakoztak.  A Sportrendezvény szervezője kizárólagosan felel azért, hogy megfelelő jogalappal rendelkezik ahhoz, hogy a Sportrendezvényen az ExperiRace a Felvételeket jogszerűen elkészíthesse.

 

3.1.      Vásárlás és szerződéskötés

 

A Honlap „Vásárlás” menüpontjának használata során kerülhet sor az Érintett által a személyes adatai megadására, és ezt követően a Szolgáltatás megrendelésére. Az Érintett köteles megadni személyes adatait annak érdekében, hogy szerződést tudjon kötni az ExperiRace-szel, és a Szolgáltatást igénybe tudja venni.

 

Adatkezelés célja:

Érintett azonosítása és szerződés megkötése

Adatkezelés jogalapja:

Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) és a szerződés megkötésének előkészítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker.tv.”) 13/A.§

Kezelt adatok köre:

Érintett teljes neve, emailcíme, lakcíme, telefonszáma, rajtszáma, esetlegesen az Érintett fényképe, az Érintett szabadon választott jelszava

Adatkezelés időtartama:

a Ptk. szerinti 5 éves általános elévülési ideig

 

3.2.      Szolgáltatás nyújtása

 

A Szolgáltatás igénybevétele céljából megadott személyes adatokat az ExperiRace a szerződés teljesítése érdekében jogosult kezelni.

 

Adatkezelés célja:

Érintett arcképmásának és hangjának (videofelvétel) rögzítése a Szolgáltatás nyújtása és a szerződés teljesítése érdekében

Adatkezelés jogalapja:

a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), továbbá az Eker.tv. 13/A.§

Kezelt adatok köre:

Érintett rajszáma, arcképmása és hangja (videofelvétel) és az Érintett által megadott harmadik személyek emailcíme

Adatkezelés időtartama:

a Ptk. szerinti 5 éves általános elévülési ideig, továbbá az Érintett törlésre irányuló kérelméig vagy az ExperiRace általi törlésig, ha az adatok további kezelése nem indokolt

 

3.3.      Fizetés és számlázás

 

A Szolgáltatás igénybevételére megkötött szerződés szerinti fizetés lebonyolítása és a jogszabályok alapján kötelező számviteli bizonylat kiállítása során az Érintett személyes adatai is rögzítésre kerülhetnek. Az Érintettnek az ExperiRace felé fennálló kintlévősége behajtása érdekében az ExperiRace az ügyfél követeléskezeléshez szükséges adatait átadhatja olyan Magyarországon bejegyzett cégnek, amely üzletszerűen foglalkozik kintlévőségek kezelésével.  Ennek az adatkezelésnek a jogalapja a GDPR-rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, vagyis a ExperiRace jogos érdekének érvényesítése.

 

Adatkezelés célja:

a szerződéshez kapcsolódó fizetés és számla kiállításának teljesítése

Adatkezelés jogalapja:

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja), így az adózási és számviteli jogszabályokban, így különösen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-ában előírt kötelezettségek teljesítése, továbbá az Eker.tv. 13/A.§

Kezelt adatok köre:

az Érintett neve (számlázási név), lakcíme (számlázási cím), email cím (elektronikus számla kiállításához)

Adatkezelés időtartama:

a Ptk. szerinti 5 éves általános elévülési ideig, továbbá az irányadó jogszabályok szerint, így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a szerint 8 évig, továbbá

követelés behajtása esetén az adatkezelés a követelés behajtásáig, vagy annak lehetetlenné válásáig tart.

 

3.4.      Értesítések, kapcsolat

 

A Honlap „Kapcsolat” menüpontjának vagy a megadott kapcsolattartási csatornák használata során kerülhet sor az Érintett által a személyes adatai megadására.

 

A személyes adatok önkéntes megadásával az Érintett lehetővé teszi, hogy kérdései és kérései az ExperiRace-hez eljussanak, és azokra választ, felvilágosítást kapjon az általa megadott elérhetőségeken. A kapcsolattartás céljából megadott személyes adatokat az ExperiRace az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig jogosult kezelni, vagy a jogszabályokban előírt ideig. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Ha a kapcsolattartási adatok további kezelése nem indokolt, azokat az ExperiRace haladéktalanul törli.

 

Adatkezelés célja:

Érintett tájékoztatása és kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja:

Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Kezelt adatok köre:

Érintett teljes neve, emailcíme, telefonszáma

Adatkezelés időtartama:

az Érintett törlésre irányuló kérelméig vagy az ExperiRace általi törlésig, ha az adatok további kezelése nem indokolt, továbbá

fogyasztói panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján ExperiRace a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 (három) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

3.5.      Hírlevél küldése, reklámcélú megkeresés

 

A személyes adatok önkéntes megadásával az Érintett lehetővé teszi, hogy az ExperiRace az aktuális Szolgáltatásairól, kedvezményekről, promóciókról és egyéb újdonságokról értesítse az általa megadott elérhetőségeken. A hírlevélküldés és reklámcélú megkeresés céljából megadott személyes adatokat az ExperiRace az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig jogosult kezelni. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az Érintett bármikor indokolás nélkül leiratkozhat az ExperiRace hírleveléről.

 

Adatkezelés célja:

hírlevél és marketing-anyagok küldése, reklám személyre szabása, kuponok beváltása

Adatkezelés jogalapja:

Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§ (1) bekezdése

Kezelt adatok köre:

az Érintett neve, telefonszáma és email címe

Adatkezelés időtartama:

az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, törlésre irányuló kérelméig vagy az ExperiRace általi törlésig, ha az adatok további kezelése nem indokolt

 

3.6.      Statisztikai célok

 

ExperiRace jogosult statisztikai célokra felhasználni az olyan információkat, amelyek nem azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkoznak, valamint az olyan személyes adatokat, amelyeket olyan módon anonimizáltak, amelynek következtében az Érintett nem vagy többé nem azonosítható. Az ilyen adatokat az ExperiRace statisztika készítésére, a Honlap és a Szolgáltatás fejlesztésre felhasználja, összesíti.

 

 1. Adatfeldolgozás és adattovábbítás

 

A ExperiRace az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • tárhelyszolgáltató:

név: Google Cloud EMEA Limited

székhely: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2, Írország

honlap: cloud.google.com

adatfeldolgozói feladat: tárhelyszolgáltatás, adattárolás

 

 • fizetés:

név: Stripe Payments Europe, Limited

székhely: The One Building

1 Grand Canal Street Lower Dublin 2 Co., Dublin, Írország

honlap: www.stripe.com

adatfeldolgozói feladat: on-line fizetés lebonyolítása

 

 • számlázás:

név: Billingo Technologies Zrt

székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.

honlap: www.billingo.hu

adatfeldolgozói feladat: számlázás

 

 • könyvelés:

név: ZD+DZ Iroda Kft.

székhely 2225 Üllő, Gyár utca 36.

adatfeldolgozói feladat: könyvelési feladatok

 

 • hírlevélküldés:

név: The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp

székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA

honlap: www.mailchimp.com

adatfeldolgozói feladat: hírlevélküldő adatbázis tárolása és a hírlevélküldő rendszer működtetése

 

Az ExperiRace hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt vagy jogszabályban rögzített vagy hatósági kötelezés egyéb esetekben harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett adatait. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt ExperiRace nem tehető felelőssé.

 

Ezen felül az ExperiRace nem továbbítja harmadik személy részére a személyes adatokat. A személyes adatok nem kerülnek továbbításra olyan országokba, amik nem rendelkeznek az Európai Bizottság megfelelőségi határozatával, vagy egyéb módon nem biztosított a személyes adatok megfelelő védelme.  Az ExperiRace automatizált döntéshozatalt, illetve profilalkotást nem végez az adatkezelés kapcsán.

 

 1. Az Érintett jogai

 

Az Érintett jogosult díjmentesen tájékoztatást kérni kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen módon ismerhetik meg az adatokat, továbbá az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről.

 

Az Érintett kérelmezheti az ExperiRace-től a személyes adatai kapcsán:

 • az azokhoz való hozzáférést: az Érintett jogosult arra, hogy az ExperiRace-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó lényeges információkhoz hozzáférést kapjon,
 • azok helyesbítését: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az ExperiRace indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat,
 • azok törlését: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az ExperiRace indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az ExperiRace pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

Az adatokat nem kell törölni, ha az adatkezelés az alábbi célokból szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,
 • az ExperiRace-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez,
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • azok kezelésének korlátozását: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az ExperiRace korlátozza az adatkezelést, ha – többek között – az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy az ExperiRace-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen: az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés közérdeken alapul, vagy az adatkezelés az ExperiRace vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
 • kérheti a rá vonatkozó személyes adatok géppel olvasható formátumban történő kiadását: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

Az ExperiRace minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

A ExperiRace indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.  Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható.  A határidő meghosszabbításáról az ExperiRace a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.  Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az ExperiRace nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól.

 

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu), továbbá jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

 

 1. Cookie-k

 

A Honlap működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és melyeket az ExperiRace rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók.  Az adatokhoz kizárólag az ExperiRace fér hozzá.

 

Az ExperiRace a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény (pl: korábban keresett szöveg gyors elérése) növelése érdekében. A cookie-t az Érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. 

 

Az Érintett a leggyakrabban használt böngészők esetében az alábbi linken érheti el a cookie-k kezelésére vonatkozó funkciót:

Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/32050

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

Safari:

https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

 

A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. A cookie-k alapján profilalkotás nem történik.

 

Összefoglaló táblázat az ExperiRace által alkalmazott cookie-król:

 

 

cookie neve

cookie típusa

cookie általi adatkezelés célja/funkció

jogalap:

1. technikailag szükséges cookiek esetén: jogos érdek, GDPR 6.(1) f);

2. technikailag nem szükséges cookiek esetén: önkéntes hozzájárulás, GDPR 6.(1) a)

adatkezelés időtartama (cookie élettartama)

_ga

Google Analytics

Google Analytics –hoz kapcsolódó süti. A felhasználók megkülönböztetésére szolgál a statisztikai adatokhoz.

Önkéntes hozzájárulás

2 év

locale

ExperiRace által alkalmazott süti (saját süti).

A süti a felhasználók nyelvi preferenciáját (nyelvválasztását) tárolja.

Jogos érdek

1 hét

 

A Honlapon elérhető webshop Shopify platformon működik, az ehhez tartozó cookie-król szóló tájékoztatás megtalálható itt:

https://www.shopify.com/legal/cookies

 

Az ExperiRace email-es kampányaihoz a MailChimp szolgáltatását használja. Az ehhez kapcsolódó cookie-k listája itt tekinthető meg:

https://mailchimp.com/legal/cookies/

 

 1. Biztonsági intézkedések

 

Az ExperiRace gondoskodik a személyes adatok kezelésének biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

 

Az ExperiRace a következő konkrét biztonsági intézkedéseket alkalmazza:

 • kizárólag kifejezett jogosultsággal rendelkező és titoktartásra kötelezett személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, az adatokat a következő munkakörben dolgozók ismerhetik meg: projekt menedzser, hírlevél szerkesztő, marketing asszisztens, rendszer üzemeltető, rendszer fejlesztő;
 • a számítógépeken/szervereken található személyes adatokhoz történő hozzáférés csak felhasználónévvel és jelszóval, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazása;
 • személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer ellátva vírusvédelemmel;
 • a digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében napi adatmentések és archiválások alkalmazása;
 • jelszóval védett adminisztrációs felület,
 • testre szabható jogosultságok az Érintettek részére,
 • szoftver(ek) alkalmazása abból a célból, hogy az ExperiRace számítógépes rendszeréhez/szervereihez az interneten keresztül ne lehessen könnyen hozzáférni
 • jelszóvédelem a számítástechnikai eszközökön,
 • jelszóváltoztatás meghatározott időközönként,
 • ExperiRace gondoskodik a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságáról, valamint arról, hogy az ilyen jellegű hibákról jelentés készüljön.

 

Az adatok megóvása érdekében az Érintett nem használhat nyilvánvaló bejelentkezési nevet, illetve jelszót, azt ajánlott rendszeresen megváltoztatni, köteles azokat megóvni harmadik személyek általi megismeréstől.

 

Hatályos: 2023. 11. 01. napjától

 

ExperiRace Zrt.